Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Hyvä hallinto - Suomen suurlähetystö, Maputo : Kehitysyhteistyö : Hyvä hallinto

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Maputo

P.O. Box 1663 / Avenida Julius Nyerere 1128
Maputo, Mozambique
Puh. +258 21 482 400
Sähköposti: sanomat.map@formin.fi
Português | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Demokraattinen yhteiskunta ja hyvä hallinto

Toinen maaohjelman painopistealueista on hyvä hallinto. Edistämällä tutkimustietoon perustuvaa, avointa päätöksentekoa ja julkista keskustelua Suomi pyrkii edistämään Mosambikin luonnonvarojen ja niistä saatavien tulojen kestävää ja kaikkia kansalaisia hyödyttävää käyttöä.

Mosambikilla on valtavat luonnonvarat, jotka oikein käytettyinä luovat mahdollisuuksia aiempaa nopeampaan ja kestävään taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen. Luonnonvarojen nopea hyödyntäminen muodostaa myös kehitysmaissa yleisen "luonnonvarakirouksen" riskin, johon yhdistyy mm. talouden yksipuolistumista ja haavoittuvuutta hintojenvaihtelulle, demokratian heikkenemistä, altistumista korruptiolle tulovirtojen kasvaessa ja tuloerojen kasvua niiden keskittyessä pienelle eliitille.

Suomen maaohjelma vastaa osaltaan haasteeseen pyrkien edistämään laadukkaaseen tutkimukseen ja kokemusten vaihtoon perustuvaa päätöksentekoa ja avointa keskustelua luonnonvarojen ja niistä saatavien tulojen hyödyntämiseen liittyvistä kysymyksistä. Suomi tukee tätä yleistä tavoitetta kolmen hankkeen kautta.

Parlamentaarisen valvonnan vahvistaminen luonnonvarojen hallinnassa

Suomalaisen Demo ry:n, hollantilaisen NIMD:n ja mosambikilaisen IMD- järjestön yhteistyössä toteuttaman hankkeen ''Demokraattisten instituutioiden vahvistaminen luonnonvarojen hallinnassa''  tavoitteena on vahvistaa Mosambikin parlamenttia toteuttamaan valvontatehtäväänsä ja huolehtimaan osaltaan että luonnonvarojen hyödyntäminen tehdään läpinäkyvästi, osallistavasti ja ympäristöä ja ihmisoikeuksia kunnioittaen.

Tukemalla Mosambikin kansallista parlamenttia (Assembleia da República) ja läänitason parlamentteja Suomi pyrkii parantamaan läpinäkyvyyttä ja tilivelvollisuutta luonnonvarojen hallinnassa neljän tulostavoitteen kautta:

  1. Parlamentin kapasiteetin kasvattaminen
  2. Kansalaisten osallistaminen luonnonvarojen hallinnassa
  3. Yhteistyö kansallisen ja läänitason parlamenttien sekä kolmen kunnanvaltuuston välillä
  4. Kansallinen ja kansainvälinen verkostoituminen ja yhteistyö luonnonvarojen hoidossa.

Mosambikin poliittisen päätöksenteon tukeminen tutkimuksen kautta

Mosambikin poliittisen päätöksenteon tukeminen tutkimuksen kautta –hankkeen (2015 – 2018) päätavoite on tukea laaja-alaista kasvua, joka parantaa mosambikilaisten elintasoa.Tavoitteeseen pyritään kohdistetulla tutkimuksella ja kapasiteetin vahvistamisella.Tarkoituksena on lisätä tutkijoiden analyyttisiä taitoja ja tukea poliittista päätöksentekoa tutkimuksen avulla keskittyen neljään teemaan:

  1.  työpaikkojen luonti ja haavoittuvien ryhmien suojelu
  2.  pitkän aikavälin makrotaloudellisen tasapainon ylläpitäminen
  3.  talouden rakennemuutos
  4.  sosioekonomisten informaatiojärjestelmien parantaminen seurantaa ja evaluaatiota varten.

Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa Mosambikin valtiovarainministeriön (MEF) ja Eduardo Mondlanen yliopiston (UEM) taloustieteellistä tutkimuskapasiteettia. Tutkimuksen avulla tuetaan poliittista päätöksentekoa pyrkien edistämään laaja-alaista kasvua. Tuki kanavoidaan Suomessa sijaitsevan, YK:n yliopiston alaisen tutkimusinstituutin UNU-WIDER kautta. UNU-WIDER ja Kööpenhaminan yliopisto antavat mosambikilaisille instituutioille teknistä ja tutkimustukea. Tutkimuksessa huomioidaan virallisen ja epävirallisen sektorin erityispiirteet, maatalouden ja tuotanto- ja palvelusektorin väliset yhteydet.

Erityisesti kiinnitetään huomiota naisten työllistymiseen. Tutkimuksen kohteena ovat mm. köyhyys ja eriarvoisuus, maatalouden ja yksityisen sektorin kehittäminen,  verotus, työpaikkojen luominen ja sosiaaliturva.

Hankkeen avulla tuotetaan laadukasta tutkimusta, jota on tarkoitus hyödyntää niin poliittisessa päätöksenteossa kuin yhteiskunnallisessa keskustelussakin. Lisäksi pyritään kehittämään instituutioiden kapasiteettia tuottaa laadukasta tutkimusta.

Tuki yhteiskunnallisen ja taloudellisen tutkimuksen laitokselle (IESE)

Suomi tukee Mosambikin yhteiskunnallisen ja taloudellisen tutkimuksen laitosta (IESE), joka riippumattomana tutkimuslaitoksena pyrkii kontribuoimaan julkiseen keskusteluun ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

IESE:n tutkimustyö jakaantuu kolmeen temaattiseen alueeseen: talous ja kehitys, köyhyys ja sosiaaliturva ja kansalaisuus ja hyvä hallinto. Suomi tukee IESE:n strategista suunnitelmaa avunantajien yhteisrahaston kautta. Strategisen suunnitelman tavoitteina on vakiinnuttaa IESE:n tutkimusalueiden toiminta ja syventää tutkimusta, lisätä tutkimustiedon tunnettuutta ja käyttöä sekä vahvistaa IESE:n institutionaalista kestävyyttä.

IESE:ä rahoittavat yhteisrahaston kautta Suomen lisäksi, Sveitsi, Tanska, Irlanti ja Ruotsi (IBIS:in hallinnoiman AGIR-ohjelman kautta).

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 9.5.2018


© Suomen suurlähetystö, Maputo | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot